Чи обов'язково укладати договір щодо надання житлово-комунальних послуг?
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки ...
Ліквідація і реорганізація підприємства, як підстави для розірвання з ініціативи власника трудового договору з працівником
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників ...
Спори щодо правовідносин, які виникають у сфері охорони праці
З огляду на положення ст.ст. 3, 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, установленому зазначеним Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України ...
Порядок перерахунку пенсії працюючого пенсіонера
Частиною четвертою статті 42 Закону № 1058-IV встановлено, що в разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону ...
Спори щодо забезпечення виконання зобов'язань
Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності ...
Умови та порядок безоплатної приватизації громадянами земельних ділянок
Приватизація як спосіб набуття права власності є передачею об'єктів права державної власності у приватну власність громадян ...
Порядок оформления дарственной на квартиру, дом
Договор дарения (дарственная на квартиру, дом) является письменным соглашением, в соответствии с которым собственник жилья передает право собственности на нее другому лицу ...
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Акціонерним визнається товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства ...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами ...
Форми захисту цивільних прав
Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого або майнового права та інтересу (ч.1 ст. 16 ЦК). Особа має право за власним розсудом вибирати між юрисдикційним захистом і самозахистом. Різноманітні форми захисту можуть сполучатися для досягнення найбільш ефективного захисту прав суб’єктів ...
Спори у сфері нотаріальної діяльності
Вимога про зобов'язання нотаріуса щодо вчинення протесту простого векселя є правомірною на підставі ст. 92 Закону України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII ...
Реєстрація та перереєстрація транспортного засобу
У разі, якщо фізична особа придбала автомобіль, потрібно здійснити реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу та сплатити податок власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів ...
Процедура банкрутства підприємства
Банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури ...
Порядок спадкування
Спадкування – це перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб ...
Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю
Відносини щодо реєстрації ТОВ регулюються Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" ...
Порядок укладення трудового договору
Кодекс законів про працю України визначає трудовий договір як угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою ...
Реєстрація акціонерного товариства
Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства ...
Как рассчитывается размер пенсии
Сведения о стаже до 01.01.2004 года учитываются по записям в трудовой книжке, а начиная с этой даты стаж должен быть подтвержден страховыми пенсионными взносами, зарегистрированными в системе персонифицированного учета ...
Які види матеріальної допомоги можна надати працівникам підприємства?
Оформлення й оподаткування матеріальної допомоги працівникам залежить від її виду. Адже матеріальна допомога може належати до фонду оплати праці, може бути разового характеру або цільовою ...
Порядок призначення та звільнення за строковим трудовим договором
Трудовий договір може бути укладеним, згідно зі ст. 23 КЗпП України: на невизначений строк; на визначений строк, який встановлюється за погодженням сторін; на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір може укладатися на будь-який строк, визначений за погодженням сторін ...
Спадкування за заповітом
Закон закріплює право фізичної особи призначати спадкоємців шляхом складення заповіту і розподілити спадкове майно, майнові права та обов'язки на свій розсуд ...
Спадковий договір
За спадковим договором одна сторона зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача ...
Как приватизировать земельный участок
Любой пользователь земельного участка, который желает его приватизировать, должен написать заявление в местный совет, под юрисдикцию которого подпадает территория ...
Спадкування за законом
Спадкування за законом настає у випадку, коли фізична особа не залишила заповіту, розпорядилася лише частиною свого майна, або заповіт виявився недійсним, або відсутні умови, які зазначені у заповіті з умовою, або спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину, або не закликаються до спадкування ...
Порядок погодження меж земельних ділянок
На практиці дуже часто виникають проблемні ситуації, коли сусід відмовляється від підписання акту землекористування та узгодження меж земельної ділянки без будь-яких причин або взагалі місцем його перебування невідоме ...
Вихідна допомога: порядок і розміри виплати
У разі звільнення працівників статтею 44 КЗпП України передбачено виплату вихідної допомоги. При цьому вихідна допомога виплачується працівникам у разі їх звільнення на підставах, передбачених КЗпП, а також колективними договорами (угодами) ...
Здійснення права на спадкування
Прийняття спадщини можливе у два способи: шляхом мовчазного прийняття або шляхом подання заяви про прийняття спадщини. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням ...
Як зареєструвати ФОП?
Квитанцію про оплату 34 грн. за проведення держ. реєстрації ФОП (реквізити, за якими необхідно сплатити збір за державну реєстрацію, необхідно взяти у реєстратора) ...
Ликвидация юрлица: шесть шагов к исключению из ЕГРПОУ
Ликвидация — это прекращение деятельности юридического лица без правоприемственности ...
Як сплатити судовий збір?
Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат. Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду. ...
Организационно - правовые формы предприятий
Организационно - правовая форма предусматривает классификацию предприятий в зависимости от форм собственности, определенных Конституцией Украины и Законом Украины "О собственности", а также способов розграничения в предприятиях отдельных форм собственности режимов управления имуществом ...
Евробумаги. Рынок и операции
За последние два – три десятилетия сложился глобальный рынок капиталов, способный преодолевать противоречия и неудобства национальных режимов регулирования, обеспечивая при этом постоянный мониторинг качества заёмщиков, - это рынок евробумаг и, прежде всего, еврооблигаций, представляющий наиболее обширную его часть ...
Фінансові інвестиції
В умовах переходу до ринкової економіки виникає ще одне джерело нарощування капіталу і фінансування відтворення – фінансові інвестиції ...
Лізингові операції
Як різновид оренди лізингові операції почали інтенсивно розвиватися в ряді країн (США, Японія, країни Західної Європи) в період після другої світової війни ...
Іноземне інвестування
За останні часові періоди інвестиції стали відігравати особливу роль у житті будь-якої країни пострадянського періоду ...
Об'єднання підприємств
З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності ...
Ринок консалтингових послуг в Україні
Управлінське консультування — професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами фірмам, організаціям, окремим підприємцям ...
Підприємницька діяльність
Визначення поняття підприємництва має важливе не тільки теоретичне, а й практичне значення, оскільки значна частина норм законодавства стосується лише такого роду діяльності ...
Предъявление векселя и его протест
Платеж по векселю должен быть произведен немедленно после его подачи к оплате. Держатель векселя сроком "на определенную дату" или "в определенный срок от даты составления" либо "от предъявления" должен предъявить вексель к платежу либо в день, когда он должен быть оплачен, либо в один из двух следующих рабочих дней ...
Самовольная постройка: как её узаконить?
Недвижимое имущество считаются самовольным строительством, если они построены либо строятся на земельном участке, который не был отведен для этой цели, либо без надлежащего разрешения или должным образом утвержденного проекта, либо с существенными нарушениями строительных норм и правил ...
Оформлення повернення орендованого майна
Договір оренди нерухомого майна між юридичними особами передбачав право кожної зі сторін на його дострокове одностороннє розірвання. Орендар скористався цим правом, направивши орендодавцеві повідомлення про відмову від договору, та звільнив приміщення ...
Целевое назначение земли
В последнее время покупка земельных участков сопровождается в дальнейшем изменением их целевого назначения. Этот процесс очень затратный и сопровождается целым рядом бюрократических преград, что порой превращается в проблему ...
Порядок набуття та реєстрації прав на нерухоме майно
Право власності є тим фундаментом на якому базується правова система будь - якої країни. Конституція України встановила основні засади права власності. В Україні існує приватна, державна, комунальна власність ...