Чи виникає у покупця право власності на земельну ділянку під час придбання будівлі?
Питання виникнення права власності або права користування земельними ділянками урегульовані ЗК. Так, згідно з частинами першою, другою статті 116 ЗК громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону ...
Чи допускається автоматичне поновлення договору оренди земельної ділянки?
Відповідно до статті 84 Земельного кодексу України право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі, зокрема, і районних державних адміністрацій ...
Спори про право власності та інші речові права
Згідно із ч. 3 ст. 9 Житлового кодексу України (далі - ЖК України) ніхто не може бути обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом ...
Спори, що виникають із земельних правовідносин
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України ...
Чи припиняється договір майнової поруки при збільшенні обсягу відповідальності іпотекодавця?
Статтею 1 Закону України «Про іпотеку» визначено, що майновий поручитель - це особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи - боржника за основним зобов'язанням, яке виникає за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов'язання, яке виникає з інших підстав, виконання якого забезпечене іпотекою ...
Чи обов'язково укладати договір щодо надання житлово-комунальних послуг?
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки ...
Чи все майно набуте подружжям під час шлюбу є спільним?
Норми СК України у статтях 57, 60 встановлюють загальні принципи нормативно-правового регулювання відносин подружжя з приводу належного їм майна, згідно з якими ...
Спори у справах про захист прав споживачів
Недійсним є правочин, якщо його недійсність установлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається ...
Ліквідація і реорганізація підприємства, як підстави для розірвання з ініціативи власника трудового договору з працівником
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників ...
Спори, що виникають із сімейних правовідносин
Відповідно до ст. 65 СК України при укладенні договору одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Для укладення одним із подружжя договорів стосовно цінного майна згода другого з подружжя має бути подана письмово ...
Про відновлення процесуальних строків
Пунктом першим статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру ...
Спори щодо правовідносин, які виникають у сфері охорони праці
З огляду на положення ст.ст. 3, 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, установленому зазначеним Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України ...
Спори щодо виконання зобов'язань
Попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір у майбутньому (основний договір) на умовах, установлених попереднім договором ...
Оподаткування операцій з продажу нежитлової нерухомості
Оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна регламентується ст. 172 Податкового кодексу, згідно з п. 172.1 якої дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку ...
Порядок перерахунку пенсії працюючого пенсіонера
Частиною четвертою статті 42 Закону № 1058-IV встановлено, що в разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону ...
Спори щодо забезпечення виконання зобов'язань
Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності ...
Щодо розпорядження місцевими органами лісами
Згідно зі статтею 7 ЛК України ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності Українського народу ...
Щодо сплати процентів, неустойки та індексу інфляції
Частиною 2 ст. 625 ЦК України передбачено обов'язок боржника, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом ...
Особливості нарахування пені
За правилами ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (ч. 2 ст. 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України) ...
Оподаткування спадщини
Розмір ставки, що застосовується до відповідного об'єкта спадщини, залежить від родинних стосунків членів сім'ї фізичної особи і спадкодавця ...
Умови та порядок безоплатної приватизації громадянами земельних ділянок
Приватизація як спосіб набуття права власності є передачею об'єктів права державної власності у приватну власність громадян ...
Спори щодо визнання правочинів недійсними
Іпотекодавцем за іпотечним договором, предметом іпотеки за яким є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, може бути забудовник - особа, яка організовує спорудження нерухомості для власних потреб чи для передачі її у власність іншим особам, або особа, власністю якої стане ця нерухомість після завершення будівництва ...
Які наслідки визнання договору оренди недійсним?
Фактичне користування майном на підставі договору оренди унеможливлює у разі його недійсності проведення між сторонами двосторонньої реституції, тому такий договір повинен визнаватися судом недійсним і припинятися лише на майбутнє, а не з моменту укладення ...
Визнання договору поруки припиненим - спосіб захисту?
Відповідно до ч. 1 ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів ...
Спори щодо користування пільгами
Порядок надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426 ...
Підстави стягнення моральної шкоди при незаконному звільненні
Частиною 2 ст. 16 ЦК України визначено, що способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; відшкодування моральної шкоди, тощо ...
Спори, що виникають із трудових правовідносин
Виходячи з нормативного тлумачення п.п. 4, 8 ст. 36, ч. 3 ст. 40, ч. 3 ст. 41 та ст.ст. 40, 41 КЗпП України на припинення трудового договору з працівником із підстав, передбачених контрактом ...
Порядок оформления дарственной на квартиру, дом
Договор дарения (дарственная на квартиру, дом) является письменным соглашением, в соответствии с которым собственник жилья передает право собственности на нее другому лицу ...
Про визначення початку відліку позовної давності
Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ...
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Акціонерним визнається товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства ...
Чи допускається звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності?
Відповідь на вказанне питання знаходиться в прямому взаємозв'язку з питанням про те, чи поширюються правила ч. 3 ст. 40 КЗпП України щодо заборони звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці на випадки припинення трудового договору з підстав, передбачених п. 8 ст. 36 КЗпП України ...
Щодо поновлення працівника на роботі за судовим рішенням
Конституція України, трудове та цивільне законодавство закріплює обов'язок кожного неухильно додержуватися положень Конституції України та законів України, добросовісно здійснювати свої права та обов'язки і встановлює юридичну відповідальність за їх невиконання та передбачає заходи примусового виконання цивільних обов'язків ...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами ...
Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами
Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки ...
Чи допускається подальше скасування розпорядження на підставі якого було оформлено право власності?
Відповідно до частини третьої статті 43 Закону № 586-XIV розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку ...
Процедура державної реєстрації прав. Видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно
З 1 січня 2013 року Державна реєстрація прав проводитиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб (далі – державний реєстратор прав), а також нотаріусами, як спеціальними суб’єктами, на яких покладаються функції державного реєстратора прав ...
Які правочини вважаються такими, що порушують публічний порядок?
Відповідно до статті 228 ЦК України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина ...
Оформлення працівника на випробний термін
Згідно зі ст. 24 Кодексу законів про працю України фізичні особи, у тому числі ФОП, при прийнятті на роботу найманих працівників зобов'язані укласти з ними трудовий договір у письмовій формі. Якщо працівник оформляється з випробувальним терміном, то відповідно укладається строковий трудовий договір на період строку випробування ...
Форми захисту цивільних прав
Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого або майнового права та інтересу (ч.1 ст. 16 ЦК). Особа має право за власним розсудом вибирати між юрисдикційним захистом і самозахистом. Різноманітні форми захисту можуть сполучатися для досягнення найбільш ефективного захисту прав суб’єктів ...
Спори у сфері нотаріальної діяльності
Вимога про зобов'язання нотаріуса щодо вчинення протесту простого векселя є правомірною на підставі ст. 92 Закону України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII ...
Застосування практики європейського суду з прав людини
Згідно з Рекомендацією № R (2000) повторний розгляд справи, включаючи поновлення провадження, визнається адекватним способом поновлення прав і пропонується застосовувати ...
Реєстрація та перереєстрація транспортного засобу
У разі, якщо фізична особа придбала автомобіль, потрібно здійснити реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу та сплатити податок власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів ...
Державна реєстрація підприємства
Державна реєстрація суб'єктів господарювання проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбачено законом ...
Надання відомостей з Поземельної книги
Відомості з Поземельної книги надаються територіальним органом Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки у вигляді витягу з Поземельної книги - документа, який свідчить про наявність запису у відповідному розділі Поземельної книги чи про відсутність такого запису, або інформаційної довідки за формами, встановленими Держкомземом ...
Процедура банкрутства підприємства
Банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури ...
Порядок припинення ФОП за власним рішенням
У разі прийняття ФОП рішення про припинення підприємницької діяльності такий ФОП повинен розпочати процедуру припинення діяльності з подання державному реєстратору за місцем своєї реєстрації таких документів ...
Порядок спадкування
Спадкування – це перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб ...
Оформлення права на спадщину
Оформлення спадкових прав завершується видачею свідоцтва про право на спадщину. Одержати свідоцтво про право на спадщину може спадкоємець, який прийняв спадщину ...
Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю
Відносини щодо реєстрації ТОВ регулюються Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" ...
Щодо отримання згоди профспілки на розірвання трудового договору
Відповідно до вимог статті 43 КЗпП України розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктом 4 статті 40 КЗпП України, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу ...
Порядок укладення трудового договору
Кодекс законів про працю України визначає трудовий договір як угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою ...
Способи та межі судового захисту цивільних прав
Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства ...
Призначення та розрахунок допомоги по безробіттю
Безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які втратили роботу і заробіток, звернулися особисто, надали необхідні документи і зареєстровані як шукаючі роботу в центрі зайнятості за місцем постійного проживання ...
Реєстрація акціонерного товариства
Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства ...
Как рассчитывается размер пенсии
Сведения о стаже до 01.01.2004 года учитываются по записям в трудовой книжке, а начиная с этой даты стаж должен быть подтвержден страховыми пенсионными взносами, зарегистрированными в системе персонифицированного учета ...
Які види матеріальної допомоги можна надати працівникам підприємства?
Оформлення й оподаткування матеріальної допомоги працівникам залежить від її виду. Адже матеріальна допомога може належати до фонду оплати праці, може бути разового характеру або цільовою ...
Порядок призначення та звільнення за строковим трудовим договором
Трудовий договір може бути укладеним, згідно зі ст. 23 КЗпП України: на невизначений строк; на визначений строк, який встановлюється за погодженням сторін; на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір може укладатися на будь-який строк, визначений за погодженням сторін ...
Спадкування за заповітом
Закон закріплює право фізичної особи призначати спадкоємців шляхом складення заповіту і розподілити спадкове майно, майнові права та обов'язки на свій розсуд ...
Спори, що виникають із житлових правовідносин
Відповідно до ст. 43 ЖК України громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості ...
Спори, що виникають зі спадкових правовідносин
Спадкоємець за законом або за заповітом має право відмовитися від спадщини протягом шести місяців з дня її відкриття. Вважається, що відмовився від спадщини той спадкоємець, який не вчинив жодної з дій, що свідчить про прийняття спадщини ...
Спадковий договір
За спадковим договором одна сторона зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача ...
Как приватизировать земельный участок
Любой пользователь земельного участка, который желает его приватизировать, должен написать заявление в местный совет, под юрисдикцию которого подпадает территория ...
Спадкування за законом
Спадкування за законом настає у випадку, коли фізична особа не залишила заповіту, розпорядилася лише частиною свого майна, або заповіт виявився недійсним, або відсутні умови, які зазначені у заповіті з умовою, або спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину, або не закликаються до спадкування ...
Порядок погодження меж земельних ділянок
На практиці дуже часто виникають проблемні ситуації, коли сусід відмовляється від підписання акту землекористування та узгодження меж земельної ділянки без будь-яких причин або взагалі місцем його перебування невідоме ...
Вихідна допомога: порядок і розміри виплати
У разі звільнення працівників статтею 44 КЗпП України передбачено виплату вихідної допомоги. При цьому вихідна допомога виплачується працівникам у разі їх звільнення на підставах, передбачених КЗпП, а також колективними договорами (угодами) ...
Здійснення права на спадкування
Прийняття спадщини можливе у два способи: шляхом мовчазного прийняття або шляхом подання заяви про прийняття спадщини. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням ...
Перевод жилого фонда в нежилой
Размещение магазинов, офисов, медицинских кабинетов и т.д. в перепланированных или переоборудованных квартирах является на сегодняшний день достаточно распостраненной практикой ...
Як зареєструвати ФОП?
Квитанцію про оплату 34 грн. за проведення держ. реєстрації ФОП (реквізити, за якими необхідно сплатити збір за державну реєстрацію, необхідно взяти у реєстратора) ...
Ликвидация юрлица: шесть шагов к исключению из ЕГРПОУ
Ликвидация — это прекращение деятельности юридического лица без правоприемственности ...
Як сплатити судовий збір?
Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат. Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду. ...
Организационно - правовые формы предприятий
Организационно - правовая форма предусматривает классификацию предприятий в зависимости от форм собственности, определенных Конституцией Украины и Законом Украины "О собственности", а также способов розграничения в предприятиях отдельных форм собственности режимов управления имуществом ...
Евробумаги. Рынок и операции
За последние два – три десятилетия сложился глобальный рынок капиталов, способный преодолевать противоречия и неудобства национальных режимов регулирования, обеспечивая при этом постоянный мониторинг качества заёмщиков, - это рынок евробумаг и, прежде всего, еврооблигаций, представляющий наиболее обширную его часть ...
Фінансові інвестиції
В умовах переходу до ринкової економіки виникає ще одне джерело нарощування капіталу і фінансування відтворення – фінансові інвестиції ...
Лізингові операції
Як різновид оренди лізингові операції почали інтенсивно розвиватися в ряді країн (США, Японія, країни Західної Європи) в період після другої світової війни ...
Іноземне інвестування
За останні часові періоди інвестиції стали відігравати особливу роль у житті будь-якої країни пострадянського періоду ...
Об'єднання підприємств
З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності ...
Ринок консалтингових послуг в Україні
Управлінське консультування — професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами фірмам, організаціям, окремим підприємцям ...
Підприємницька діяльність
Визначення поняття підприємництва має важливе не тільки теоретичне, а й практичне значення, оскільки значна частина норм законодавства стосується лише такого роду діяльності ...
Предъявление векселя и его протест
Платеж по векселю должен быть произведен немедленно после его подачи к оплате. Держатель векселя сроком "на определенную дату" или "в определенный срок от даты составления" либо "от предъявления" должен предъявить вексель к платежу либо в день, когда он должен быть оплачен, либо в один из двух следующих рабочих дней ...
Самовольная постройка: как её узаконить?
Недвижимое имущество считаются самовольным строительством, если они построены либо строятся на земельном участке, который не был отведен для этой цели, либо без надлежащего разрешения или должным образом утвержденного проекта, либо с существенными нарушениями строительных норм и правил ...
Оформлення повернення орендованого майна
Договір оренди нерухомого майна між юридичними особами передбачав право кожної зі сторін на його дострокове одностороннє розірвання. Орендар скористався цим правом, направивши орендодавцеві повідомлення про відмову від договору, та звільнив приміщення ...
Целевое назначение земли
В последнее время покупка земельных участков сопровождается в дальнейшем изменением их целевого назначения. Этот процесс очень затратный и сопровождается целым рядом бюрократических преград, что порой превращается в проблему ...
Порядок набуття та реєстрації прав на нерухоме майно
Право власності є тим фундаментом на якому базується правова система будь - якої країни. Конституція України встановила основні засади права власності. В Україні існує приватна, державна, комунальна власність ...